Atidaryti menu

VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ viešą turto nuomos konkursą organizuoja vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu „Dėl Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos ir nuompinigių dydžio skaičiavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ Nr. T2-246 patvirtintais:

  • Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos aprašu;
  • Nuompinigių už Palangos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu.

PASTABA:

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens banko sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Paraiškoje turi būti nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis ir paaiškinama, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3. Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje asmuo registruotas) išduotas dokumento ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad juridinis asmuo yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis atitinkama veikla, tinkamai patvirtintos kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);
  4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą