Atidaryti menu

VšĮ  „Palangos investicijų valdymas skelbiamas viešas turto nuomos konkursas (Tradicinė amatų studija)

 

PASTABA:
Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos sekretoriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. Paraiška , kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas ir kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, elektorinio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, kokia veikla numatoma vykdyti, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti dalyvį arba jo įgaliotą atstovą apie viešo nuomos konkurso rezultatus;
2. Fizinio asmens tapatybės dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopija, juridinio asmens – Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti, kad juridinis asmuo yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis atitinkama veikla. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;
3. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
4. Mokėjimo pavedimas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas).

Paraiškos forma pateikiama prie Palangos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių priedų.

VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ viešą turto nuomos konkursą organizuoja vadovaujantis:

1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-35 patvirtinto Palangos miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu nuostatomis;
2. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-341 patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis;
3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-342 patvirtintomis nuompinigių už Palangos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis.