Atidaryti menu

Palangos baseino taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Palangos baseine, esančiame Kretingos g. 23, Palanga (toliau – Baseinas), lankytojai gali naudotis baseino ir (arba) sveikatingumo paslaugų erdvėmis.
2. Baseino valdytojas (toliau – Valdytojas) – BĮ „Palangos investicijų valdymas“ (juridinio asmens kodas 304159775, registracijos adresas Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ „Registrų centras“).
3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į Baseiną per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).
4. Taisyklės nustato baseino komplekso lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Baseino Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų (t. y. įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, jų laikytis. Įsigijęs bilietą, lankytojas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis.
6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina įsigydamas Baseino bilietą ar abonementą. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.
7. Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.
8. Baseine draudžiama lankytis šiems asmenims:

 •  sergantiems infekcinėmis ligomis;
 •  alergiškiems cheminėms medžiagoms;
 •  sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 •  asmenims su atviromis žaizdomis;
 •  asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 •  asmenims, neturintiems elektroninio bilieto (lustinės apyrankės);
 •  asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 •  asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

9. Vaikai iki 14 metų gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti iki 4 vaikų. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Asmenys nuo 14 iki 18 metų privalo turėti tėvų sutikimą.
10. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens bei galintis jį pilnai aptarnauti ir prižiūrėti vandenyje.
11. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Baseinas gali būti laikinai uždarytas.
12. Lankytojai privalo palikti baseino ir sveikatingumo paslaugų erdves likus 15 min. iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos.
13. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi kreiptis į Baseino personalą.
14. Lankytojai, padarę žalą Baseinui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

15. Bilietų kainos pateikiamos Baseino kasoje ir interneto puslapyje www.palangosbaseinas.lt, bilietai parduodami Baseino kasoje.
16. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Tam tikrais atvejais Valdytojas pasilieka teisę neišduoti arba išduoti mažesnį kiekį lustinių apyrankių (pvz. grupėms ir pan.).
17. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.
18. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą.
19. Asmuo, įsigijęs abonementą, turi teisę pratęsti abonemento galiojimo laiką pateikęs gydytojo patvirtintą pažymą apie nedarbingumą. Maksimalus abonemento pratęsimo laikotarpis 30 (trisdešimt) dienų.
20. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Baseino administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.
21. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, baseinais, pirtimis ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
22. Vaikai iki 3 metų amžiaus (imtinai) kartu su tėvais/globėjais į Baseiną įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą.
23. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (Palangiškio kortelę, pažymėjimą ar kt.).
24. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą, nepriklausant nuo to, kiek laiko praleido Baseine.
25. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, administratorius (-ė) turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

26. Parduodant bilietą ar abonementą į Baseiną, išduodama lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.
27. Lankytojui, išnaudojusiam laiko limitą, privaloma apmokėti savo sąskaitą išėjimo kasoje.
28. Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.
29. Su lustine apyranke Baseino teritorijoje lankytojas gali atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę bei informaciniame terminale matyti lustinės apyrankės informaciją.
30. Lankytojui praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį privaloma prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.
31. Prieš išeidamas iš Baseino lankytojas turi atsiskaityti kasoje. Tuomet yra parodoma lankytojo mokėtina suma už Baseine jam suteiktas paslaugas.
32. Išėjus anksčiau, t. y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.
33. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę), už kiekvieną papildomą minutę skaičiuojamas mokestis pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas kasoje.
34. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

35. Baseino darbo laikas skelbiamas www.palangosbaseinas.lt
36. Baseinas švenčių metu gali dirbti sutrumpintu grafiku apie tai informuojant interneto svetainėje www.palangosbaseinas.lt, registratūroje bei socialiniuose tinkluose.
37. Iš anksto viešai skelbiamų varžybų metu gali būti apribotas arba laikinai sustabdytas naudojimasis Baseino paslaugomis. Tokiais atvejais lankytojai informuojami apie planuojamas varžybų dienas interneto svetainėje www.palangosbaseinas.lt bei registratūroje ir šios dienos nėra kompensuojamos iš įsigytų abonementų. Tuo atveju, kai Baseinas neveikia dėl techninių ar planinių remonto darbų, Lankytojams, kurie yra įsigiję abonementus yra kompensuojamas dienų skaičius atitinkamas techninių ar planinių remonto darbų skaičiui.
38. Baseine asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis. Su vaizdo stebėjimo taisyklėmis galima susipažinti registratūroje.
39. Baseinas turi teisę fotografuoti, filmuoti bei platinti savo internetiniame puslapyje, socialiniuose tinkluose, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Asmenys nenorintys viešinti savo atvaizdo turi apie tai pranešti Baseino darbuotojams, tokiu atveju jie nebus fotografuojami ar filmuojami. Lankytojai įsigydami bilietą į Baseiną patvirtina, kad sutinka būti filmuojami ir fotografuojami.
40. Rūkyti lankytojams Baseino teritorijoje draudžiama.
41. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Baseino patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.
42. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi administracijoje 7 (septynias) kalendorines dienas.
43. Kai yra užrakinama daiktų saugojimo spintelė, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa neaktyvus. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.
44. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.
45. Lankytojas, pažeidęs bet kurį šių Taisyklių punktą bei įspėjus Baseino darbuotojui, turi nedelsiant palikti Baseino patalpas.
46. Lankytojai, Baseine pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, nedelsiant privalo išlipti iš Baseino ir kreiptis į prižiūrėtoją ar kitą personalą.

V. BASEINO ERDVĖS TAISYKLĖS

47. Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams.
48. Pirtyse kiekvienas lankytojas privalo turėti rankšluostį arba chalatą, išskyrus garines pirtis.
49. Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių) bei rekomenduojama dėvėti maudymosi/plaukimo kepuraitę.
50. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
51. Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.
52. Įėjimas į sveikatingumo paslaugų erdvę yra tik asmenims, įsigijusiems šią paslaugą.
53. Valgyti lankytojams baseino ir sveikatingumo paslaugų erdvėse draudžiama.


VI. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

54. Lankytojas turi teisę:

 •  naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;
 •  reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

55. Lankytojas įsipareigoja:

 •  prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
 •  būdamas Baseine ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 •  būdamas Baseine segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
 •  vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi.

VII. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

56. Valdytojas turi teisę:

 •  į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 •  į Baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
 •  bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 •  pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
 •  vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
 •  neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
 •  Valdytojas turi teisę Baseine rengti uždarus vakarus.

IX. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

57. Baseino administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
58. Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
59. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ar Baseino inventoriui.

X. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

60. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
61. Sveikatingumo paslaugų erdvėje draudžiama triukšmauti.
62. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
63. Ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį arba chalatą.
64. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.
65. Lankytojai negali užimti gultų pasidėdami ant jų rankšluosčių. Rankšluosčiai privalo būti pakabinti ant rankšluosčių kabyklų.

XI. DRAUDIMAI

66. Baseine draudžiama:

 •  atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
 •  atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
 •  lankytis su gyvūnais;
 •  gadinti Baseine esantį inventorių;
 •  garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
 •  spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
 •  palikti vaikus iki 14 m. be priežiūros;
 •  avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
 •  atsinešti į dušus ir juose naudoti skutimosi ir depiliavimo priemones;
 •  lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 •  šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių siekiant nardyti;
 •  vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
 •  maudytis su pripučiamais ratais;
 •  atsinešti pripučiamus čiužinius, ratus ir kitas priemones išskyrus antpečius ir liemenes;
 •  atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
 •  pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
 •  reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 •  filmuoti ir fotografuoti;
 •  skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kt. patalpose;
 •  gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo kambariuose;
 •  drabužių džiovyklėje džiovinti rankšluosčius ar kitus daiktus, išskyrus maudymosi aprangą;
 •  baseine vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas;
 •  atsinešti ginklų;
 •  baseine būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

XII. ATSAKOMYBĖ

67. Lankytojas, padaręs žalą Baseine, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
68. Baseino administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.
69. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
70. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius arba sugadinto inventoriaus įsigijimo vertę.
71. Lankytojas, patyręs turtinę ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.
72. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
73. Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.
74. Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

XIII. RŪBINĖS TAISYKLĖS

75. Palangos baseine veikiančios rūbinės teikiama viršutinių rūbų saugojimo paslauga yra nemokama.
76. Rūbinė skirta tik viršutinių rūbų (paltų, striukių ir pan.) saugojimui. Kepurės, šalikai, pirštinės priimami į rūbinę tik tvarkingai sudėti į rankoves ar kišenes.
77. Už kitus viršutinių rūbų kišenėse paliktus daiktus (telefoną, pinigus ir kt.) rūbininkas neatsako.
78. Perdavęs viršutinį rūbą į rūbinę lankytojas turi gauti Rūbinės numerėlį. Tuo atveju, kai rūbinė nedirba, Baseino lankytojas pats kabina viršutinius rūbus už kurių saugojimą Baseinas nėra atsakingas.
79. Praradus rūbinės numerėlį, lankytojas nedelsiant privalo informuoti rūbinės personalą ar kitą Palangos baseino darbuotoją.
80. Pametusiam rūbinės numerėlį lankytojui saugojimui į rūbinę perduoti viršutiniai rūbai grąžinami, tik tuomet, kai iš Palangos baseino išeina visi lankytojai. Atsiimant rūbus būtina pasirašyti atitinkamą dokumentą, kuriame fiksuojamas rūbinės numerėlio pametimas ir/arba praradimas bei lankytojo viršutinio rūbo grąžinimas.
81. Rūbinės darbo laikas nuo iki 10 iki 22 val., kitu Baseino darbo laiku lankytojai patys kabinasi savo viršutinius rūbus, numerėliai neišduodami.