Atidaryti menu

Palangos baseino taisyklės

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Palangos baseine, esančiame Kretingos g. 23, Palanga (toliau – Baseinas), lankytojas gali naudotis baseino ir (arba) sveikatingumo paslaugų erdvėmis.
2. Baseino valdytojas – BĮ „Palangos investicijų valdymas“, juridinio asmens kodas 304159775, registracijos adresas Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga (toliau – Valdytojas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ „Registrų centras“.
3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į Baseiną per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios Vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės).
4. Taisyklės nustato baseino komplekso lankytojo aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojui, Valdytojo ir lankytojo teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų (t. y. įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, jų laikytis. Už nepilnamečių lankytojų supažindinimą su Taisyklėmis atsakingi jų pilnamečiai tėvai (globėjai). Įsigijęs bilietą, lankytojas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis.
6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina įsigydamas Baseino bilietą ar abonementą. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.
7. Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
8. Baseine draudžiama lankytis asmenims: 

8.1 sergantiems bet kokia virusine ir (ar) infekcine liga;
8.2 alergiškiems cheminėms medžiagoms;
8.3 sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
8.4 su atviromis žaizdomis;
8.5 apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
8.6 neturintiems elektroninio bilieto (lustinės apyrankės);
8.7 su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
8.8 kurių elgesys kelia pavojų lankytojams, Baseinui, jo saugumui ir higienos būklei ir (arba) prieštarauja visuomenėje priimtoms elgesio normoms ir teisės aktų reikalavimams.
9. Vaikai iki 13 metų (imtinai) gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti iki 4 vaikų (imtinai). Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Asmenys nuo 14 iki 17 metų (imtinai), lankydamiesi Baseine privalo turėti ir pagal Baseino darbuotojų pareikalavimą pateikti raštišką tėvų sutikimą.
10. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens, galinčio jį pilnai aptarnauti ir prižiūrėti vandenyje.
11. Lankytojas privalo palikti baseino ir sveikatingumo paslaugų erdves likus 15 min. iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant po Baseino personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojas turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos.
12. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojas turi kreiptis į Baseino personalą.
13. Lankytojas, padaręs žalą Baseinui ar lankytojams, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.
14. Baseino darbuotojai, kilus abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis baseino teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.


II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI
15. Bilietų kainos pateikiamos Baseino kasoje ir interneto svetainėje www.palangosbaseinas.lt (toliau – Baseino interneto svetainė), bilietai parduodami Baseino kasoje.
16. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Tam tikrais atvejais Valdytojas pasilieka teisę neišduoti arba išduoti mažesnį kiekį lustinių apyrankių (pvz. grupėms ir pan.).
17. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.
18. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą.
19. Asmuo, įsigijęs abonementą, turi teisę pratęsti abonemento galiojimo laiką pateikęs gydytojo patvirtintą pažymą apie nedarbingumą. Maksimalus abonemento pratęsimo laikotarpis 30 (trisdešimt) dienų.
20. Už grubius Taisyklių pažeidimus, Baseino administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą negrąžinant už jį sumokėtų pinigų.
21. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, baseinais, pirtimis ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
22. Vaikai iki 3 metų amžiaus (imtinai) kartu su tėvais/globėjais į Baseiną įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko amžių patvirtinantį dokumentą.
23. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (palangiškio kortelę, pažymėjimą ar kt.).
24. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą, nepriklausant nuo to, kiek laiko praleido Baseine.
25. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, Baseino personalas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS
26. Parduodant bilietą ar abonementą į Baseiną, išduodama lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.
27. Lankytojui, išnaudojusiam laiko limitą, privaloma apmokėti savo sąskaitą išėjimo kasoje.
28. Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.
29. Su lustine apyranke Baseino teritorijoje lankytojas gali atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę, informaciniame terminale matyti lustinės apyrankės informaciją bei įsigyti prekių ir paslaugų Baseino bare.
30. Lankytojui praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį privaloma prieiti prie kasų ir kreiptis į Baseino personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.
31. Prieš išeidamas iš Baseino lankytojas turi atsiskaityti kasoje. Tuomet yra parodoma lankytojo mokėtina suma už Baseine jam suteiktas paslaugas.
32. Išėjus anksčiau, t. y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.
33. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę), už kiekvieną papildomą minutę skaičiuojamas mokestis pagal tuo metu galiojančius įkainius, kurį lankytojas turi sumokėti kasoje.
34. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


IV. KITA BENDRA INFORMACIJA
35. Baseino darbo laikas skelbiamas Baseino interneto svetainėje.
36. Baseinas švenčių metu gali dirbti sutrumpintu grafiku apie tai informuojant Baseino interneto svetainėje, registratūroje bei socialiniuose tinkluose.
37.Atliekant techninę profilaktiką, apie tai paskelbus iš anksto Taisyklių 35 punkte išvardintomis informavimo priemonėmis, Baseinas gali būti laikinai uždarytas.
38. Iš anksto viešai skelbiamų varžybų metu gali būti apribotas arba laikinai sustabdytas naudojimasis Baseino paslaugomis. Tokiais atvejais lankytojai informuojami apie planuojamas varžybų dienas Baseino interneto svetainėje  bei registratūroje ir šios dienos nėra kompensuojamos iš įsigytų abonementų.
39. Tuo atveju, kai Baseinas neveikia dėl techninių ar planinių remonto darbų, lankytojui, kuris yra įsigijęs abonementą yra kompensuojamas dienų skaičius atitinkamas techninių ar planinių remonto darbų dienų skaičiui.
40. Baseine asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis. Su Baseino patalpose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašu galima susipažinti Baseino registratūroje.
41. Valdytojas turi teisę fotografuoti, filmuoti bei platinti vaizdo medžiagą Valdytojo internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Lankytojas, įsigydamas bilietą ar abonementą į Baseiną patvirtina, kad sutinka būti filmuojamas ir fotografuojamas.
42. Asmuo, nenorintis viešinti savo atvaizdo, turi apie tai pranešti Baseino personalui, tokiu atveju jis nebus fotografuojamas ar filmuojamas.
43. Baseinas neatsako už lankytojo asmeninius daiktus, paliktus Baseino patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.
44. Lankytojo palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi Baseino administracijoje 7 (septynias) kalendorines dienas.
45. Kai daiktų saugojimo spintelė yra užrakinama, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa neaktyvus. Lankytojas privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.
46. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Naudojantis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, toks lankytojo veiksmas vertinamas kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.
47. Lankytojas, pažeidęs bet kurį Taisyklių punktą, pareikalavus Baseino personalui, turi nedelsiant palikti Baseino patalpas.
48. Lankytojas, Baseine pajutęs bet kokį sveikatos sutrikimą, nedelsiant privalo išlipti iš vandens bei kreiptis į Baseino personalą.


V. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS
49. Baseino erdvėse lankytojas privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams.
50. Pirtyse kiekvienas lankytojas privalo turėti rankšluostį arba chalatą, išskyrus garines pirtis.
51. Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių) bei rekomenduojama dėvėti maudymosi/plaukimo kepuraitę.
52. Baseino takelyje vienu metu gali plaukioti ne daugiau kaip 12 žmonių. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
53. Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojui būtina nusiprausti po dušu.
54. Įėjimas į sveikatingumo paslaugų erdvę yra skirtas tik asmenims, įsigijusiems šią paslaugą.
55. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
56. Sveikatingumo paslaugų erdvėje draudžiama triukšmauti.
57. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
58. Naudojantis krėslais ar gultais privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį arba chalatą.
59. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.
60. Lankytojas negali užimti gulto pasidėdamas ant jo rankšluostį. Rankšluosčiai privalo būti pakabinti ant rankšluosčių kabyklų.


VI. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
61. Lankytojas turi teisę:

61.1 naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;
61.2 reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
62. Lankytojas įsipareigoja:

62.1 prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis, o neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
62.2 būdamas Baseine ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
62.3 būdamas Baseine segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
62.4 vykdyti Baseino personalo nurodymus dėl Taisyklių laikymosi;
62.5 nedelsiant informuoti Baseino darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Baseino paslaugomis;
62.6 Baseino darbuotojams pareikalavus, pateikti gydytojo išduotą pažymą apie lankytojo sveikatos būklę.


VII. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
63. Valdytojas turi teisę:

63.1 į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
63.2 į Baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta Taisyklių;
63.3 bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
63.4 pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo Baseino darbuotojų nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojui negrąžinami;
63.5 vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
63.6 neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
63.7 Baseine rengti uždarus renginius.


VIII. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS
64. Baseino administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
65. Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
66. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ar Baseino inventoriui.


IX. DRAUDIMAI
67. Baseine lankytojui draudžiama:

67.1 atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
67.2 lankytis su gyvūnais;
67.3 gadinti Baseine esantį inventorių;
67.4 filmuoti ir fotografuoti;
67.5 naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
67.6 garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis, muštis, skandinti;
67.7 įlipti ir išlipti iš baseinų ir sūkurinių vonių ne tam skirtose vietose;
67.8 vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus, įžeidinėti ir kabinėtis prie kitų lankytojų ar asmenų, savo elgesiu trukdyti kitiems lankytojams;
67.9 spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
67.10 šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių siekiant nardyti;
67.11 vaikams iki 3 metų (imtinai) maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
67.12 maudytis su pripučiamais ratais;
67.13 atsinešti ar naudoti pripučiamus čiužinius, ratus ir kitas priemones išskyrus antpečius ir liemenes;
67.14 palikti vaikus iki 13 metų (imtinai) be priežiūros;
67.15 avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
67.16 dėvėti netinkamus drabužius arba visai jų nedėvėti, išskyrus miesto viešosios pirties patalpose;
67.17 atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
67.18 pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
67.19 reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
67.20 naudotis pirtimis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
67.21 atsinešti į dušus ir juose naudoti skutimosi, depiliacijos, plaukų dažymo priemones ar kitas dažančias medžiagas;
67.22 skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kt. patalpose;
67.23 gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo kambariuose;
67.24 drabužių džiovyklėje džiovinti ne maudymosi aprangą;
67.25 atsinešti su savimi maisto produktų, gėrimų, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
67.26 vartoti savo atsineštą alkoholį Baseino patalpose;
67.27 vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas;
67.28 vartojant alkoholį nesilaikyti Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
67.29 būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
67.30 atsinešti ginklų;
67.31 rūkyti Baseino patalpose ar teritorijoje, tam neskirtose vietose.


X. ATSAKOMYBĖ
68. Lankytojas, padaręs žalą Baseine esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
69. Baseino darbuotojams įtarus, kad lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.
70. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
71. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius arba sugadinto inventoriaus įsigijimo vertę.
72. Lankytojas, patyręs turtinę ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino darbuotojams, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.
73. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė Taisyklėse aprašytų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
74. Valdytojas neatsako už lankytojo asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojo maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.
75. Baseinas neatsako už lankytojo sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačio lankytojo neatsargumo, nesilaikant Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.


XI. RŪBINĖS TAISYKLĖS
76. Baseine veikiančios rūbinės teikiama viršutinių rūbų saugojimo paslauga yra nemokama.
77. Rūbinė skirta tik viršutinių rūbų (paltų, striukių ir pan.) saugojimui. Kepurės, šalikai, pirštinės priimami į rūbinę tik tvarkingai sudėti į rankoves ar kišenes.
78. Už kitus viršutinių rūbų kišenėse paliktus daiktus (telefoną, pinigus ir kt.) Baseino personalas neatsako.
79. Perdavęs viršutinį rūbą į rūbinę lankytojas turi gauti rūbinės numerėlį. Tuo atveju, kai rūbinė nedirba, lankytojas pats kabina viršutinius rūbus už kurių saugojimą Baseino personalas nėra atsakingas.
80. Praradus rūbinės numerėlį, lankytojas nedelsiant privalo informuoti Baseino personalą.
81. Pametusiam rūbinės numerėlį lankytojui saugojimui į rūbinę perduoti viršutiniai rūbai grąžinami, tik tuomet, kai iš Baseino išeina visi lankytojai. Atsiimant rūbus būtina pasirašyti atitinkamą dokumentą, kuriame fiksuojamas rūbinės numerėlio pametimas ir/arba praradimas bei lankytojo viršutinio rūbo grąžinimas.
82. Rūbinės darbo laikas spalio-kovo mėnesiais nuo 10 iki 22 val. Kitu Baseino darbo laiku lankytojai patys kabina savo viršutinius rūbus, numerėliai neišduodami.