Atidaryti menu

Privatumo politika

PALANGOS BASEINO PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Palangos baseinas, kurio buveinės adresas yra Kretingos g. 23, LT-00132 Palanga, kontaktai: el. p. info@palangosbaseinas.lt, tel. Nr. (8 460) 43430. Toliau vaizdo duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Palangos baseinas“.

2. Palangosbaseinas.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.palangosbaseinas.lt.

3. Vartotojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.

4. Paskyra – Vartotojo registravimosi palangosbaseinas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

5. Socialinės paskyros – tai palangosbaseinas.lt paskyros Facebook ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Palangos baseiną ir jame teikiamas paslaugas.

6. Paslaugos – visos palangosbaseinas.lt vartotojui teikiamos paslaugos.

7. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis palangosbaseinas.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

8. Užsakymas – Vartotojo pasirinktų Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.

9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis palangosbaseinas.lt.

12. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Vartotojams Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

14. Palangosbaseinas.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis palangosbaseinas.lt siūlomomis Paslaugomis.

15. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti palangosbaseinas.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

16. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Užsakymo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.

17. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Palangos baseino internetiniame puslapyje palangosbaseinas.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

18. Palangos baseinas renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Palangos baseino prekybos vietą, prisiregistravęs prie Palangos baseino internetinio puslapio palangosbaseinas.lt ar naudodamasis Palangos baseino internetiniu puslapiu (neprisiregistravus).

19. Vartotojas gali atlikti Užsakymo palangosbaseinas.lt veiksmus prisiregistravęs prie palangosbaseinas.lt. Neatlikęs registracijos (nepateikęs duomenų) Vartotojas negali užsakyti Paslaugų. Tokiu atveju duomenys nėra kaupiami. Vartotojas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

20. Asmenys, norintys registruotis palangosbaseinas.lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Vartotojas pats suveda savo duomenis todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Vartotojui suteikiamas Vartotojo ID. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti Asmens duomenis Paskyroje.

21. Vartotojas turi teisę kreiptis į palangosbaseinas.lt elektroninio pašto adresu info@palangosbaseinas.lt dėl Paskyros panaikinimo.

22. Palangos baseino internetiniame puslapyje palangosbaseinas.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Palangos baseino partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos internetiniame puslapyje palangosbaseinas.lt, turi savo privatumo politikas ir Palangos baseinas neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

23. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas palangosbaseinas.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai palangosbaseinas.lt suteikia Vartotojui teisę registruojantis palangosbaseinas.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas palangosbaseinas.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

24. Jeigu Vartotojas po Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3 dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios palangosbaseinas.lt ir Paskyros lange turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienų prenumerata“. Be kita ko, visais atvejais Vartotojas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@palangosbaseinas.lt arba skambinti bendruoju palangosbaseinas.lt klientų aptarnavimo telefonu (8 460) 43430 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) trumpųjų SMS žinučių.

25. Palangos baseinas patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams elektroninėje parduotuvėje palangosbaseinas.lt teikiamas Paslaugas. Palangos baseinas taip pat patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Vartotojas suteiks ir nepanaikins.

26. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 3 (trys) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento arba iki tol, kol Vartotojas neatšaukia savo sutikimo.

27. Asmens duomenys, susiję su elektroniniais užsakymais, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės svetainės sistemos arba Asmens paskutinio Užsakymo svetainėje dienos.

28. Asmenų, pateikusių svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje anketoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).

29. Palangos baseinas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

29.1. Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui.

29.2. Palangos baseino partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu.

29.3. Palangos baseinas taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Palangos baseino vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Palangos baseinas yra pasirašęs atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą.

29.4. Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Palangos baseinas gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.

30. Nepaisant to, kad Palangos baseinas deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Palangos baseinas negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Palangos baseinas taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

31. Palangos baseinas naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:

31.1. Užtikrintų, jog internetinės svetainės palangosbaseinas.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu.

31.2. Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu.

31.3. Vartotojai būtų informuoti apie Palangos baseino teikiamų Paslaugų pakeitimus.

32. Palangos baseinas taip pat naudoja Vartotojų, įsigijusių Paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Palangos baseino klientų pasitenkinimą Palangos baseino veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Palangos baseino veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus el. pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nenori gauti tokių el. pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Palangos baseiną apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@palangosbaseinas.lt.

33. Palangos baseino internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Palangos baseino internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Palangos baseino internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Palangos baseino internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui bei Palangos baseino internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Palangos baseino teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Palangos baseino internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Palangos baseino internetiniame puslapyje. Palangos baseino internetiniame puslapyje yra naudojami šie slapukai:


Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Galiojimo laikas

fbp

Facebook slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pakartotinei rinkodarai.

15 mėnesių

_ga

Naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje.

24 mėnesiai

_utm.gif, _utmb, _utmc, _utmt, _dc_gtm_UA-#,_gali,_gat, _gid

Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką).

Iki svetainės lango uždarymo

fr

Facebook slapukas, naudojamas atskirti svetainės lankytojus.

15 mėnesių

ses1389151703

Sesijos slapukas, skirti saugoti reikalingą informaciją naršant svetainėje

Iki svetainės lango uždarymo
IV. VARTOTOJO TEISĖS

34. Vartotojas turi šias pagrindines teises palangosbaseinas.lt svetainėje:

34.1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą.

34.2. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.

34.3. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Palangos baseinas.

34.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.

35. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su palangosbaseinas.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Palangos baseinas, gavęs Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Palangos baseino pasiūlytu būdu.

36. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Palangos baseino surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@palangosbaseinas.lt arba registruotu paštu Palangos baseino adresu Kretingos g. 23, LT-00132 Palanga.

37. Jeigu Vartotojas yra registruotas Palangos baseino internetinio puslapio palangosbaseinas.lt Vartotojas, peržiūrėti ir redaguoti Palangos baseino internetiniame puslapyje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su Vartotoju kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Palangos baseino internetinio puslapio palangosbaseinas.lt skyriuose.

38. Vartotojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės įsigyti palangosbaseinas.lt Paslaugų elektroninėje svetainėje, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Vartotojo pageidaujamas Paslaugas.

39. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Palangos baseino darbuotojai gali Vartotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.

40. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 4 dalies 8 punkte numatytus reikalavimus, Vartotojo Asmens duomenys gali būti saugomi Palangos baseino serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; (iii) Palangos baseinas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar Palangos baseinas yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

41. Palangos baseinas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys palangosbaseinas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.

42. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Vartotojų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi palangosbaseinas.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

43. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie palangosbaseinas.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Palangos baseiną.

44. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti Palangos baseinui raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Palangos baseinui registruotu paštu adresu Kretingos g. 23, LT-00132 Palanga; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@palangosbaseinas.lt

45. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu palangosbaseinas.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant palangosbaseinas.lt, ir sudarant techninę galimybę Vartotojams pirmą kartą jungiantis prie palangosbaseinas.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

47. Palangos baseinas neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Palangos baseinas internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

48. Palangos baseinas neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Palangos baseino internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Palangos baseino internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Palangos baseino internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.

49. Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Palangos baseino internetiniame puslapyje teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Palangos baseino internetinio puslapio naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Palangos baseinas šį asmenį laiko Vartotoju.

50. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@palangosbaseinas.lt.